green lemon on black template

Planteprojektet på søstrupvej 47

I henhold til bekendtgørelse nr. 191 af 2. marts 2010, skal det oplyses at planteprojektet på Søstrupvej 47, 4300 Holbæk er medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Link til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Søstrupvej 47 · 4300 Holbæk